Anniesu Nanoni 

Click here to edit subtitle

His Majesty King Bhumibol Adulyadej
"The Greatest of the Kings

 ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดภาพถ่าย
“ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง”
รายละเอียดโครงการประกวดภาพถ่าย
ข้อมูลรายละเอียดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
งานแถลงข่าวการจัดงานและรายละเอียดโครงการประกวดภาพถ่าย
www.ThaiKing9.webs.com/PressConference-PhotoContest
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน”
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“การทรงงานไม่มีวันสิ้นสุด”
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๘๕ พรรษา / ๘๖ พรรษา / ๘๗ พรรษา
โครงการจัดงานนิทรรศการ
“พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙”
ครั้งที่ ๒๕ / ครั้งที่ ๒๖ / ครั้งที่ ๒๗
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการจัดงานนิทรรศการ
“๔,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน”

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดงานนิทรรศการ
๔,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายละเอียดโครงการจัดงาน

 

โครงการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

หลักการและเหตุผล

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกว่า ๔,๓๕๐ โครงการ ในทุกภูมิภาคของประเทศ

เป็นพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์

ที่ได้พระราชทานไว้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกร

ประกอบด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาที่ดิน การเกษตร

การส่งเสริมอาชีพ พลังงานทดแทน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้ง ๖ แห่งทั่วประเทศ

รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาต่าง ๆ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

ในฐานะหน่วยงานกลางในการสนองพระราชดําริ ได้ประสานความร่วมมือกับ

กองทัพไทย มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิปิดทองหลังพระ มูลนิธิศิลปาชีพ

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่คํานึงถึงประโยชน์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ

ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภายใต้ชื่อ “,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจซึ่งไปสู่ประชาชนและสังคมโดยรวมให้ได้ตระหนัก

และสามารถน้อมนําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

ที่ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย

๒. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่พระราชทานแนวพระราชดําริในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๓. เพื่อเผยแพร่ และขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดําริไปสู่ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และเยาวชน

กลุ่มเป้าหมาย

๑. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

๒. ประชาชนทั่วไป

๓. นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

๔. สื่อมวลชนทุกแขนง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ

อันจะก่อให้เกิดความรักสามัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียวของประเทศชาติ

๒. รู้ความซาบซึ้งและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๓. ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดําริที่ถูกต้อง

และการน้อมนําแนวพระราชดําริไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม

๔. พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

การดําเนินงาน

กําหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย

๑. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วย

อย่าละทิ้งประชาชน นําเสนอเรื่องราวการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและมีโครงการสําคัญ ๆ เกิดขึ้น

ปี ๒๔๘๙ “อย่าละทิ้งประชาชน

ปี ๒๔๙๓ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” (ปฐมบรมราชโองการ)

ปี ๒๔๙๔ “ปลานิล

ปี ๒๔๙๕ “โครงการแรก สร้างถนน

ปี ๒๔๙๖ “โครงการแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำเขาเต่า

ปี ๒๔๙๗ – ปัจจุบัน มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริถึง ๔,๓๕๐ โครงการทั่วประเทศ

ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข นําเสนอผลสําเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้ง ๔ ภาค

ภาคเหนือ จํานวน ๑,๖๖๐ โครงการ เช่น โครงการด้านป่าไม้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๑,๐๘๘ โครงการ เช่น โครงการหนองอึ่ง

ภาคกลาง จํานวน ๗๖๖ โครงการ เช่น โครงการป่าสัก โครงการท่าด่าน

ภาคใต้ จํานวน ๘๒๒ โครงการ เช่น โครงการปากพนัง

การขยายผลสู่ประชาชน - นําเสนอผลสําเร็จ เช่น

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (๒,๙๕๐ โครงการ)

เศรษฐกิจพอเพียง

หญ้าแฝก

ประโยชน์สุขแห่งมหาชน

การนําเสนอ เสียงแห่งความสุขจากประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ

ภาคเหนือ เห็ดและกาแฟปางขอน

ภาคกลาง กบนาและไก่เขียวห้วยทราย (เน้นการการเกษตรผสมผสาน)

ภาคใต้ ส้มโอทับทิมสยาม และหญ้าแฝก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไก่ดําภูพาน มะนาวนอกฤดู

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แห่ง

๒. กิจกรรมการเสวนา ประกอบด้วย

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

บรรยายพิเศษ โดย นายอําพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

หัวข้อ “พิพิธภัณฑ์เพื่อประโยชน์สุขประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

งานเสวนาหัวข้อ “การขยายองค์ความรู้สู่ประชาชน” โดยวิทยากร

๑. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร.

๒. ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยเขาหินซ้อนฯ

๓. ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

๔. ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

๕. ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

๖. ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

๗. ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

งานเสวนาหัวข้อ “เยาวชนสืบสานแนวพระราชดําริ” โดยวิทยากร

๑. นายสุรบถ หลีกภัย (ปลื้ม) หรือ จอห์น วิญญู

๒. นายนเรศ แสงอรุณ

๓. น.ส.ธันยธร จรรยาวรลักษณ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๔. น.ส.วณิกกุล กอธวัช มหาวิทยาลัยรังสิต

ดําเนินรายการโดย นายสุรบถ หลีกภัย

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

บรรยายพิเศษโดย นายปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน

หัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดําริ

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

งานเสวนาหัวข้อ “ระเบิดจากข้างใน หัวใจบริหารจัดการน้ำ” โดยวิทยากร

๑. นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดําริ

๒. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน

๓. ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้เชี่ยวชาญและรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายบริหารความร่วมมือและสื่อสาร

องค์การสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

๔. ผู้นําองค์กรผู้ใช้น้ำ (เครือข่ายกรมชลประทาน)

วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ

วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

งานเสวนาหัวข้อ “ประยุกต์ชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวิทยากร

๑. ม.ล.จิรพันธ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการ กปร.

๒. นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จํากัด

๓. นายศรายุทธ ธรเสนา รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

๔. ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง

ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

บรรยายพิเศษโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

หัวข้อ “เติมเต็มความสุขแบบพอเพียง

๓. กิจกรรมอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เน้นการสร้างอาชีพที่มีรายได้และมั่นคง

จากการขยายผลองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวน ๘ หลักสูตร ประกอบด้วย

หลักสูตรที่๑ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒ .๐๐ น.

หลักสูตรที่๒ การทําเกษตรผสมผสาน จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

หลักสูตรที่๓ การเลี้ยงไก่ดําภูพาน จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

หลักสูตรที่๔ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

หลักสูตรที่๕ การเลี้ยงกบ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

หลักสูตรที่๖ การปลูกผักปลอดสารพิษ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

หลักสูตรที่๗ การปลูกมะนาวนอกฤดู จากศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

หลักสูตรที่๘ การแปรรูปสัตว์น้ำจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๔. กิจกรรมการจําหน่ายผลผลิตของเกษตรกร 

จากการขยายผลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ร้านกาแฟจากดอยขุนแตะ จังหวัดเชียงใหม่

๕. การแจกของที่ระลึก

หนังสือ “,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน” จํานวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม

แผ่นภาพชุด “๙ พัฒนา ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” จํานวน ๑๐,๐๐๐ ชุด

๖. การแสดงบนเวที

ชมการแสดงจากวงดุริยางค์จากทุกเหล่าทัพที่สร้างความประทับใจให้แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

* * * * *

นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร

ทรงเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.

* * * * *

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.

ผู้สื่อข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานพระราชดำริ : สุปราณี จิตต์ปราณีชัย

~☆☺☆~

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดงานนิทรรศการ
“๔,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน”
ขยายการจัดงานถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดภาพถ่าย
“ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง”
รายละเอียดโครงการประกวดภาพถ่าย
ข้อมูลรายละเอียดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
งานแถลงข่าวการจัดงานและรายละเอียดโครงการประกวดภาพถ่าย
www.ThaiKing9.webs.com/ourking-photocontest

 

โครงการประกวดภาพถ่าย “ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง 

หลักการและเหตุผล

จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชดำริความช่วยเหลือ

และบรรเทาทุกข์ยากเดือดร้อนแก่พสกนิกรชาวไทย

ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ การพัฒนาดิน การเกษตร พลังงานทดแทน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทฤษฎีใหม่ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4,350 โครงการ ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ซึ่งก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่อาณาประชาราษฎร์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ดังนั้น เพื่อให้แนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ 

และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สามารถถ่ายทอดไปสู่สาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

จึงได้จัดการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง” ประจำปี 2556 ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมกับมีส่วนร่วม

ในการถ่ายทอดแนวพระราชดำริและผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผ่านภาพถ่ายที่สื่อความหมายถึง “งานของในหลวง” ให้สาธารณชนทั่วไปได้ชื่นชมโดยทั่วกัน

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมากพระราชดำริ ให้แก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีผ่านการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง

ร่วมกันกับสำนักงาน กปร. เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น

กติกาการส่งภาพประกวด

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

ประเภทเด็กเล็ก (ประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี)

ประเภทเยาวชน (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่1-6 หรือ ปวช. ปวส. และอายุไม่เกิน 20 ปี)

ประเภทนิสิต นักศึกษา (กำลังศึกษาหรือจบแล้ว ระดับปริญาตรีขึ้นไป และอายุไม่เกิน 25 ปี)

ประเภทประชาชนทั่วไป (อายุ 25 ปี ขึ้นไป )

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

เพื่อให้การประกวดภาพถ่าย “ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง ประจำปี 2556”

เป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐาน และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

คณะกรรมการจัดประกวด จึงบัญญัติเงื่อนไขและข้อบังคับที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้

การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ Digital เท่านั้น

กรณีส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ให้บรรจุไฟล์งาน ลงใน แผ่นซีดี หรือดีวีดี

และส่งผ่านทางช่องทางที่คณะกรรมการกำหนดไว้ คือ

ส่งด้วยตนเอง 2 ช่องทาง คือ (ส่งพร้อมใบสมัคร)

ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หรือที่ฝ่ายประสานงาน บริษัท เบรฟฮาร์ทมาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ส่งทางไปรษณีย์ 2 ช่องทาง คือ (ส่งพร้อมใบสมัคร)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

(วงเล็บมุมซอง “ประกวดภาพถ่าย)

ฝ่ายประสานงาน บริษัท เบรฟฮาร์ทมาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

เลขที่ 1056/61 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

(วงเล็บมุมซอง “ประกวดภาพถ่าย)

การอัพโหลดไฟล์ส่งทางเวปไซต์ www.ourkingdevelopment.com (เฉพาะไฟล์ .jpeg เท่านั้น)

ส่งทาง email : [email protected]

ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องDigital และกล้องบรรจุฟิล์ม

ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง

และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ถ่าย ถึงวันหมดเขตรับภาพ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 9 กันยายน 2554)

ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล

และต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน ในรูปแบบ .psd, .jpg หรือ .tiff ไม่รับภาพที่เป็น RAW หรือไฟล์นามสกุลอื่น

(เมื่อได้รับรางวัล ผู้จัดจะเรียกขอไฟล์ภาพต้นฉบับ)

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์

หากผู้ส่งเข้าประกวดเป็นชาวต่างประเทศ จะต้องมีที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

ในช่วงตั้งแต่การรับสมัครถึงวันที่ตัดสินรอบสุดท้าย

ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง

ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย และสถานที่ที่ถ่ายภาพ 

และเขียนคำอธิบายแนวความคิด พร้อมเล่าเรื่องราวของภาพที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน

อันเป็นการแสดงถึงผลงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่มีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า 4,000 โครงการ

(ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด)

หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด

(ดูรายละเอียดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ที่ http://www.rdpb.go.th)

ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง

ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว 

แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop)

และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี แสง และน้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น

ทั้งนี้ หากมีปัญหาข้อสงสัย ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ในแต่ละประเภทของการประกวดเท่านั้น

โดยส่งผลงานได้ไม่เกิน 4 ภาพ

ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน

ไม่ว่าจะเป็นการประกวด ในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด

ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน

เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย

การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่

หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ

ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน แต่หากปรากฏทราบภายหลังวันตัดสินว่ามีการฝ่าฝืน

หรือพบว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดภาพใดเข้าข่ายผิดกติกา

คณะกรรมการจัดประกวดสามารถใช้ดุลยพินิจพิจารณาตัดสิทธิ์ภาพนั้นได้

คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในโครงการ “ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง ประจำปี 2556”

และคณะกรรมการจัดประกวดตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้

คณะผู้จัดงาน (สำนักงาน กปร.) มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ

และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท

ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้สำนักงาน กปร. มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ภาพถ่ายและชิ้นงาน

เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร

และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้

โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย

ทั้งนี้จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้

คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน

โดยยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลและผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ ทางโครงการฯ จะเปิดรับภาพประกวด ในระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖

และจะประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กปร. และเว็บไซต์การประกวดฯ รวมถึงสื่อต่างๆ

เกณฑ์การตัดสิน

คณะกรรมการจะพิจารณาผลงาน โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ๓ ข้อ ดังนี้

- แนวคิดสอดคล้องกับหัวข้อประกวดโดยรวม ๒๐ คะแนน

- ความสวยงามและการจัดวางองค์ประกอบ ๕๐ คะแนน

- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเทคนิคการถ่ายภาพ (เช่น สี แสง เงา) ๓๐ คะแนน

คณะกรรมการตัดสิน

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. ประธานกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย

นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ รองประธานกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย

นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ กรรมการ

นายประสาท พาศิริ ผู้อำนวนการสำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 2 กรรมการ

นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร ผู้ช่วยราชเลขาธิการ กรรมการ

นางศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ กรรมการ

นายกนก สุริยสัตย์ อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ กรรมการและเลขาธิการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย

นายสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ เจ้าของกิจการร้านแว่นตา มิสเตอร์อาย เซ็นทรัลเวิล์ด

นายยิ่งศักดิ์ ตรงต่อศักดิ์ อดีตหัวหน้าช่างภาพหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

นายมานิตย์ ฟูลีวัฒนกิจ กรรมการบริหารหนังสือพิมพ์เกียฮั้ว

นายสุรเชษฐ์ วัชรวิศิษฏ์ หัวหน้าช่างภาพหนังสือเดลินิวส์

นายธเนศ งามสม นักเขียน และช่างภาพประจำอนุสาร อสท.

รางวัล

ประเภทเยาวชน (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่1-6 หรือ ปวช. ปวส. และอายุไม่เกิน 20 ปี)

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ประเภท นิสิต นักศึกษา (กำลังศึกษาหรือจบแล้ว ระดับปริญาตรีขึ้นไป และอายุไม่เกิน 25 ปี)

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ประเภท ประชาชนทั่วไป (อายุ 25 ปี ขึ้นไป)

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลพิเศษทุนการศึกษา ประเภทเด็กเล็ก (ประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี)

รางวัลดีเยี่ยม ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลดีมาก ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลดี 3 รางวัล ทุนการศึกษา รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖

- ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ ๐-๒๗๓๕-๖๙๘๘

www.ourkingdevelopment.com

E-mail:[email protected]

~::~

ผู้สื่อข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานพระราชดำริ: สุปราณี จิตต์ปราณีชัย

E-mail: ThaiKing9@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดภาพถ่าย
“ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง”
เปิดรับผลงานวันที่ ๒๕ มิถุนายน - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖
 

Anniesu Nanoni ® All Rights Reserved.