Anniesu Nanoni 

Click here to edit subtitle

Projects

*Love King* :: “The High Project for The King”

​:: เฉลิมพระเกียรติ เทิดพระเกียรติ ปกป้องพระเกียรติ ::​

“รวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ รวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย”​

ด้วยน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยจัดตั้งและดำเนินงานโครงการต่างๆ อาทิ

“มหาราชาภูมิพล ๘๔ พรรษา มหาปวงประชาเป็นสุขศานต์”

“๕ ธันวามหาราช ประกาศก้องโลก ทรงพระเจริญ”

“ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ประชาราษฎร์เป็นสุขทั่วทั้งแผ่นดิน”

“รวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ รวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย”

“ร่วมพิทักษ์ยุติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง”

“นวัตธรรมอภิวัฒน์ พัฒนาไทย พิทักษ์โลก”

“เรารักในหลวง เรารักโลก เรารักกัน”


~:☆:+:☺:+:☆:~


​​​The High Project for The King

โครงการน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​​

โดยน้อมนำ

พระราชประวัติ

พระราชจริยวัตร

พระราชดำริ

พระราชดำรัส

พระบรมราโชวาท

พระราชนิพนธ์

พระปรีชาสามารถ

พระอัจฉริยภาพ

พระเกียรติคุณ

พระราชกรณียกิจ

พระมหากรุณาธิคุณ

พระราชทานโครงการต่างๆ

เป็นแนวทางด้วยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อดำเนินตามรอยเบื้องยุคลบาท

สืบสานตามพระราชปณิธานต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


~:☆:+:☺:+:☆:~


The Project for The Mass & The World

โครงการเพื่อมนุษยชาติและโลกธรรม

การดำเนินงานโดยจัดกิจกรรมต่างๆ​

เพื่อโน้มนำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป​

ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และทัศนธรรมที่ดี​

ซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามสู่สังคม​

ทั้งให้มีการใฝ่รู้ประกอบเป็นภูมิปัญญาคุ้มกันทั้งกายและใจ​

รวมถึงทัศนคติ วิสัย วัตถุ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี​

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สภาวการณ์โลก ฯลฯ​

รู้สิทธิและหน้าที่ กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

แก้ปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม

ได้ทำงานเป็นหมู่คณะ สร้างความสามัคคี และเสียสละเพื่อส่วนรวม​

ทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพต่อตนเอง​

เป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพและคุณค่าของชาติสืบต่อไป


~:☆:+:☺:+:☆:~


"รวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ รวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย"

สมาพันธ์ศิลปวัฒนธรรมการบันเทิง​

องค์การอิสระภาคประชาชน เพื่อสังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญ

ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าของโครงการ

ยินดีร่วมโครงการดำเนินงานเพื่อสังคมและประเทศชาติ

ด้วยน้อมถวายเป็นพระราชกุลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร อายุเท่าไร เพศใด อาชีพอะไร สังกัดไหน

ทั้งราชการ รัฐบาล วิสาหกิจ กระทรวง ทบวง กรม

สำนักงาน องค์กร บริษัท ห้าง ร้าน

มูลนิธิ สมาคม สโมสร ชมรม กลุ่ม หรือบุคคล


~:☆:+:☺:+:☆:~


*ลงทะเบียนสมัครสมาชิกพิเศษเพื่อร่วมกิจกรรมมากมายดังนี้*

​การดำเนินงานสมาพันธ์-สมาคม-ชมรม-กลุ่ม / Federation-Association-Club-Group

การดำเนินงานอาสาสมัคร-พันธมิตรภาคี / Volunteer-Alliance​

การจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ / Campaign-Activity-Training-Workshop

การจัดงานคอนเสิร์ตและการแสดงต่างๆ / The Show-Concert

การจัดงานนิทรรศการต่างๆ / Organize-Expo-Exhibition-Event

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ / Media-Advertising-Promotion

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / Culture Art

การสร้างสรรค์งานศิลปะ / Art Production

การผลิตภาพยนตร์ / Film Production

การบันเทิง / Entertainment

การละคร / Theatre

การแสดง / Performance

การดนตรี / Musical

การเต้นรำ / Dancing

การกีฬา / Sport


~:☆:+:☺:+:☆:~


*ลงทะเบียนสมัครสมาชิกฟรี*

ผู้ประกอบการ-ผู้ผลิตผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ

ผู้ผลิตภาพยนตร์,ละคร,โฆษณา

ผู้ประพันธ์บท,ผู้กำกับ,ดารา,นักแสดง

ผู้ผลิตเพลง,นักประพันธ์เพลง,นักดนตรี,นักร้อง

ผู้ผลิตสื่อต่างๆ,นักจัดรายการ,นักข่าว,นักประชาสัมพันธ์

และทุกสาขาอาชีพ


~:☆:+:☺:+:☆:~


*หมายเหตุ*

จุดประสงค์เพื่อให้เกื้อกูลกัน

เนื่องจากมีผู้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบุคลากรวิชาชีพด้านการบันเทิง

หากท่านต้องการนำเสนอหรือปกปิดข้อมูลส่วนใดท่านสามารถแจ้งระบุได้​

*หมายเหตุสำคัญ*

เรียนท่านสมาชิกโปรดทราบ

ทุกโครงการที่ก่อตั้งและดำเนินการ

ไม่มีนโยบายการเรี่ยไรทรัพย์สินใดๆ

โปรดระวัง! หากมีผู้กระทำการแอบอ้าง


~:☆:+:☺:+:☆:~


*กรุณาติดต่อโดยตรง*​

สุปราณี จิตต์ปราณีชัย (แอนนี่สุ นาโนนิ)

Tel: 08-14475358

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]


~:☆:+:☺:+:☆:~

 

Anniesu Nanoni ® All Rights Reserved.